Cijfers in beeld


Sportminister Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities geformuleerd waarop we de komende jaren voortgang willen boeken. Deze ambities zijn:

 1. Inclusief sporten & bewegen;
 2. Duurzame sportinfrastructuur;
 3. Vitale sport- en beweegaanbieders;
 4. Positieve sportcultuur;
 5. Vaardig in bewegen;
 6. ‘Topsport die inspireert’.

Om deze ambities te realiseren is het belangrijk dat de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal- en waar mogelijk regionaal niveau hieraan uitvoering geven. Lokale en/of regionale sportakkoorden zijn daarvoor het aangewezen instrument. In zo’n lokaal/regionaal sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeenten willen bereiken.

Over lokale en regionale akkoorden is in het Nationaal Sportakkoord het volgende opgenomen:

VWS, VSG/VNG en NOC*NSF spannen zich in om te bevorderen dat lokale en regionale partijen het sportakkoord vertalen naar de lokale en sport specifieke context en te komen tot lokale en/of regionale akkoorden. VWS, VSG en NOC*NSF stellen daarbij hun kennis en ondersteuning beschikbaar.

De maatregelen in dit sportakkoord laten ruimte voor lokale en/of sport specifieke invulling. Daarmee doet het akkoord recht aan de grote diversiteit binnen het sportdomein en de regionale/lokale context. Het sportbeleid wint aan kracht als het sterk is ingebed in de lokale en/of regionale context.

RIJKSGELD VOOR LOKALE SPORTFORMATEUR

Voor de totstandkoming van lokale/regionale sportakkoorden wordt budget beschikbaar gesteld voor procesbegeleiders, de zogenaamde ‘sportformateur’. U kunt als gemeente namens de lokale partijen budget aanvragen (€ 15.000,- per gemeente) om een procesbegeleider in te huren. De ‘sportformateur’ heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. De wens is dat in het akkoord ook andere thema’s worden meegenomen, bijvoorbeeld de thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord, waarover u binnenkort nog nader zult worden geïnformeerd. Het eindproduct van de inzet van een sportformateur is een lokaal en/of regionaal sportakkoord.

Als er in uw gemeente een sportakkoord gesloten is, kunt u vervolgens aanspraak maken op uitvoeringsbudget. Dit kan worden besteed aan een of meer thema’s van het sportakkoord. Hoeveel budget er beschikbaar is voor uw gemeente hangt af van het inwoneraantal 1 januari 2019. Hiervoor geldt de volgende verdeling:

Uitvoeringsbudget per jaar voor gemeenten tot:

 • 20.000 inwoners: € 10.000,-
 • 40.000 inwoners: € 20.000,-
 • 60.000 inwoners: € 30.000,-
 • 80.000 inwoners: € 40.000,-
 • 100.000 inwoners: € 50.000,-
 • 130.000 inwoners: € 60.000,-
 • 200.000 inwoners: € 80.000,-
 • 225.000 inwoners: € 120.000,-
 • Groter dan 225.000 inwoners: € 200.000,-